Skip to main content

Poland - Terms and Conditions of Service

1. WARUNKI UMOWY: Niniejsze Warunki Umów Serwisowych (“Umowa”) regulują wszystkie zamówienia usług serwisowych („Usługi”) świadczone przez PerkinElmer na rzecz Nabywcy (“Nabywca”) i mają charakter nadrzędny wobec wszelkich innych standardowych lub innych warunków określonych w (i) zamówieniu Nabywcy lub w innym dokumencie Nabywcy dotyczącym zakupu Usługi (ii) jakiejkolwiek platformie zakupowej osoby trzeciej, które zostają niniejszym odrzucone i nie będą tym samym wiążące dla stron. Złożenie przez Nabywcę zamówienia lub innego dokumentu dotyczącego zakupu Umowy w odpowiedzi na ofertę cenową przedstawioną przez PerkinElmer („Oferta), zostanie uznane za ich przyjęcie z wyłączeniem innych warunków zawartych w takim zamówieniu lub w takim dokumencie Nabywcy, chyba że Nabywca i PerkinElmer zawarli ważną, pisemną umowę, która wyraźnie stanowi, że jej warunki zastępują niniejszą Umowę. Niezależnie od powyższego, PerkinElmer może przyjąć lub odmówić przyjęcia zamówienia zakupu usług serwisowych według własnego uznania.

2. OFERTA USŁUG: Oferta Usług PerkinElmer obejmuje między innymi: (a) naprawę, konserwację, relokację, recertyfikację, szkolenia, kwalifikacje, wsparcie techniczne i aplikacyjne oraz inne usługi dotyczące instrumentów i urządzeń Nabywcy świadczone w oparciu o czas i materiały (łącznie „Usługi płatne”) oraz (b) plany serwisowe, które za stałą opłatą zapewniają usługi serwisowe i naprawcze po upływie okresu gwarancyjnego producenta („Plan(y) Serwisowe”).

3. PLAN SERWISOWY: PerkinElmer może dostarczyć dokument, opisujący ofertę Planu Serwisowego określany jako „Opis Usług”, „Opcja Planu Serwisowego” lub „OU”. OU jest dokumentem zawierającym opis Usług objętych Planem Serwisowym. Opisem Usług obowiązującym w momencie przygotowania danej Oferty, jest ten OU, który zostanie włączony przez odniesienie do niniejszej Umowy i będzie regulował świadczenie takich Usług.

  • Recertyfikacja Instrumentów. PerkinElmer może wymagać, jako warunku zawarcia Umowy w ramach Planu Serwisowego, wykonania ponownej certyfikacji instrumentów w oparciu o czas i materiały, jeżeli instrument nie był objęty gwarancją lub Planem Serwisowym, bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia wykonania Usługi.
  • Aksesoria i materiały eksploatacyjne: Plany Serwisowe obejmują wyłącznie instrumenty PerkinElmer i nie obejmują żadnych innych elementów, takich jak akcesoria czy inne urządzenia pomocnicze, (nawet jeśli PerkinElmer dostarczył takie przedmioty), o ile Oferta PerkinElmer nie stanowi inaczej. Plan Serwisowy PerkinElmer nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z definicją określoną w punkcie 10 niniejszej Umowy).
  • Szkolenia i przeniesienie Instrumentów: Plan Serwisowy nie obejmuje przeszkolenia Nabywcy ani usług związanych z przenoszeniem Instrumentów, chyba że PerkinElmer ustalił inaczej na piśmie.
  • Wyłączenia: Plan Serwisowy nie obejmuje aktualizacji oprogramowania ani oprogramowania układowego (firmware), chyba że inaczej zastrzeżono w Ofercie PerkinElmer lub w odpowiednim Opisie Usług, jeśli takie istnieją. Ponadto Plan Serwisowy nie obejmuje wymiany części, kosztów napraw usterek lub szkód wynikających z następujących okoliczności lub z nimi związanych: (a) nadmierne, niewłaściwe wykorzystanie aparatury, nieostrożne obchodzenie się z nią, nieodpowiednia lub niewystarczająca konserwacja lub nieumiejętna obsługa aparatury niezgodna z obowiązującymi specyfikacjami lub instrukcjami;, używanie rozpuszczalników lub próbek niekompatybilnych z Instrumentem (b) przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą PerkinElmer w tym, między innymi, zdarzenia siły wyższej, skoki napięcia lub awarie prądu, niewydolność lub przerwy łączy telekomunikacyjnych lub substancji użytych przez Nabywcę powodujących korozję; (c) zaistalowanie oprogramowania lub użycie interfejsu nie pochodzącego od PerkinElmer lub nieautoryzowanego przez nią lub wykorzystanie oprogramowania wraz z oprogramowaniem lub produktami nie pochodzącymi od PerkinElmer lub nieautoryzowanymi przez PerkinElmer; lub (d) roboty elektryczne, transport, modyfikacje, przeniesienie, demontaż, ponowna instalacja, naprawa lub serwisowanie przeprowadzone przez Nabywcę lub przez osoby inne niż autoryzowany personel PerkinElmer (e) działalność inwazyjna, w tym bez ograniczeń wirusy komputerowe, hakerzy lub inne nieautoryzowane interakcje z instrumentem lub oprogramowaniem, które mają szkodliwy wpływ na normalne funkcjonowanie; (f) nieekonomiczne naprawy, lub (g) działania niewykonane przez PerkinElmer. Ponadto, części pozostające w kontakcie z płynami, w tym, między innymi, uszczelki, filtry, podkładki, zawory, przewody, rury, końcówki, itp. są uważane za zwilżane i jako takie będą uznane za podlegające wymianie przez użytkownika sprzętu i nie objęte żadną Umową, o ile Oferta PerkinElmer nie stanowi inaczej.
  • CZAS TRWANIA: O ile PerkinElmer wyraźnie nie określił w odmienny sposób w Ofercie lub w Opisie Usług zakupionego Planu Serwisowego, podstawowy okres obowiązywania Planu Serwisowego wynosi jeden (1) rok, począwszy od daty wskazanej przez PerkinElmer w Ofercie lub podanej Nabywcy w inny sposób. Jeśli Nabywca zalega z płatnościami za jakiekolwiek faktury związane z jakimkolwiek kontem w PerkinElmer, PerkinElmer może, po pisemnym powiadomieniu Nabywcy, zawiesić świadczenie Usług, zażądać zapłaty salda należnego zgodnie z niniejszą Umową i/lub rozwiązać niniejszą Umowę.
  • WYPOWIEDZENIE: Plan Serwisowy może zostać wypowiedziany przez każdą ze stron na piśmie z zachowaniem przynajmniej trzydziestodniowego (30-dniowego) terminu wypowiedzenia złożonego drugiej stronie; pod warunkiem jednak, że gdy Nabywca zdecyduje się na rozwiązanie takiego Planu Serwisowego przed upływem jego okresu obowiązywania, całkowite zobowiązanie płatnicze Nabywcy wobec PerkinElmer na mocy niniejszej Umowy będzie równe wyższej z następujących kwot: (i) całkowity koszt Usług faktycznie wykonanych i wydatków faktycznie poniesionych na obsługę objętego Planem Serwisowym sprzętu, obliczony według wyłącznego uznania PerkinElmer przy użyciu aktualnych, nieobniżonych stawek rozliczeniowych, lub (ii) część ceny Planu Serwisowego od daty jego wejścia w życie do daty rozwiązania Umowy, plus 15% całkowitej opłaty uiszczonej za dany Plan Serwisowy, nie przekraczająca jednak całkowitej wartości danego Planu Serwisowego. W przypadku dokonania na rzecz firmy PerkinElmer płatności przekraczającej tę kwotę, firma PerkinElmer udzieli Nabywcy kredytu, który Nabywca może wykorzystać na poczet przyszłych zakupów instrumentów, materiałów eksploatacyjnych lub Planów Serwisowych od firmy PerkinElmer. PerkinElmer nie zapewnia zwrotów gotówki z tytułu wcześniejszej rezygnacji z Planu Serwisowego. Jeśli którakolwiek ze stron naruszy swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, strona nie naruszająca zobowiązana jest do przekazania stronie naruszającej pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu oraz możliwości naprawienia takiego naruszenia w okresie piętnastu (15) dni roboczych od dostarczenia powiadomienia o naruszeniu. Jeśli strona naruszająca nie naprawi tego naruszenia, wówczas Umowa zostanie automatycznie rozwiązana.

4. USLUGI PŁATNE: Usługi płatne będą wykonywane zgodnie z Ofertą PerkinElmer, która określa rodzaje Usług, które mają być świadczone, w tym między innymi wszystkie konkretne instrumenty i sprzęt wymagający Usług.

  • Usługi ogólnie. Usługi płatne zazwyczaj obejmują bez ograniczeń wszelkie naprawy, relokacje, kalibrację, szkolenia lub inne usługi, które są naliczane w oparciu o czas i materiały według stawek określonych w Ofercie PerkinElmer. Wszelkie koszty podróży i inne koszty związane z podróżą będą rozliczane osobno. Instrumenty, które nie są objęte Planem Serwisowym lub gwarancją oraz obsługą żądań Klienta, będą uznawane za Usługi Płatne PerkinElmer.
  • Usługi nie wykonywane, o ile nie określono inaczej w Ofercie PerkinElmer, Usługi Płatne nie obejmują: (a) instalacji oprogramowania lub połączenia, ani używania instrumentu w połączeniu z oprogramowaniem lub produktami, które nie są dostarczane lub autoryzowane przez PerkinElmer; b) prace elektryczne, transport, modyfikacja, przeniesienie, deinstalacja lub ponowna instalacja; lub (c) uaktualnienia oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego (firmware).
  • Rozliczenia. PerkinElmer wystawia rachunki za wszystkie godziny zaokrąglone w górę do najbliższej pół godziny. Wszystkie części i materiały eksploatacyjne wymagane do naprawy są rozliczane według aktualnej ceny katalogowej, chyba że w Ofercie PerkinElmer określono inaczej.
  • Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Przyjęcie zamówienia Nabywcy na Usługi Płatne jest uzależnione od dostępności, a PerkinElmer może odrzucić takie zamówienie z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu przestarzałości instrumentu, braku dostępności części lub stanu instrumentu. Jeśli Nabywca zalega z zapłatą jakichkolwiek faktur związanych z jakimkolwiek kontem w PerkinElmer, PerkinElmer może odrzucić każde złożone zamówienie. Po zaakceptowaniu zamówienia, każda ze stron może wypowiedzieć Płatne Usługi z zachowaniem trzydziestodniowego (30) terminu wypowiedzenia; pod warunkiem jednak, że w przypadku wypowiedzenia przez Nabywcę, PerkinElmer będzie uprawniony do odzyskania płatności za wszystkie Usługi świadczone do dnia ich zakończenia (w tym za prace w toku) oraz wszelkich niepodlegających anulowaniu lub podlegających zwrotowi wydatków faktycznie poniesionych przed datą wypowiedzenia.

5. NALEŻYTA STARANNOŚĆ: PerkinElmer dołoży należytej staranności, biorąc pod uwagę istniejące okoliczności, w celu wykonania usług objętych Umową w najszybszym możliwym terminie. Wykonanie tych usług zostanie zaplanowane w terminie wspólnie ustalonym przez PerkinElmer oraz Nabywcę. Części oraz elementy wymienione lub w inny sposób wykorzystane do naprawy aparatury mogą być nowe lub regenerowane, według uznania PerkinElmer. Akceptacja Usług nastąpi po ich wykonaniu. PerkinElmer może podjąć próbę zdiagnozowania i rozwiązania problemów z Usługą przez telefon lub elektronicznie. Nabywca musi postępować zgodnie z procedurami określania i rozwiązywania problemów określonymi przez PerkinElmer, a Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania użytkowników końcowych Nabywcy w odniesieniu do wszelkich zdalnych rozwiązań. Jeśli ma to zastosowanie, firma PerkinElmer może wymagać zwrotu określonej części do swojego magazynu w celu wykonania usługi lub pomocy w określeniu problemu, a Nabywca musi postępować zgodnie z instrukcjami firmy PerkinElmer dotyczącymi sposobu zwrotu. Niezainstalowanie i niewykorzystanie dostępnych narzędzi i sprzętu do zdalnej łączności w celu bezpośredniego zgłaszania problemów, zdalnego określania i rozwiązywania problemów może spowodować wydłużenie czasu reakcji i dodatkowe koszty po stronie Nabywcy.

6. OBOWIĄZKI NABYWCY. Przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji może skutkować dodatkowymi opłatami za usługi, zmienionym czasem reakcji serwisu, a w przypadku przeniesienia, będzie zależało od dostępności serwisu PerkinElmer. Nabywca musi usunąć produkty niekwalifikujące się do serwisu, aby umożliwić firmie PerkinElmer wykonanie Usług i może ponieść dodatkowe opłaty za dodatkową pracę spowodowaną nieusunięciem takich produktów. Nabywca jest odpowiedzialny za utrzymanie procedury zewnętrznej w stosunku do urządzenia w celu odtworzenia utraconych lub zmienionych plików, danych lub programów Nabywcy. Nabywca powinien powiadomić firmę PerkinElmer, jeśli urządzenie jest używane w środowisku, które stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Nabywca jest odpowiedzialny za pełne odkażenie urządzenia Nabywcy lub jego komponentów z materiałów radioaktywnych, biologicznych, toksycznych lub innych niebezpiecznych materiałów lub substancji przed wykonaniem jakichkolwiek Usług przez PerkinElmer. PerkinElmer może zażądać od Nabywcy przedstawienia dokładnego i wypełnionego certyfikatu odkażenia.

7. CENA I ZAPŁATA: Ceny nie zawierają żadnego stosownego podatku od sprzedaży, podatku VAT lub podobnego podatku płatnego przez Nabywcę. Zapłata staje się wymagalna w dniu otrzymania przez Nabywcę faktury. O ile PerkinElmer oraz Nabywca nie ustalili na piśmie warunków zapłaty w ratach, Nabywca dokona płatności w całości na konto wskazane przez PerkinElmer na fakturze. Faktury niezapłacone w terminie podlegają odsetkom w wysokości niższej z dwóch wartości: piętnastu procent (15%) w skali roku lub maksymalnej obowiązującej stopy odsetek ustawowych, liczonych od dnia powstania zaległości do dnia dokonania pełnej płatności. PerkinElmer jest uprawniony do obciążenia Nabywcy wszystkimi kosztami windykacji, w tym również uzasadnionymi honorariami pełnomocników, w przypadku zaangażowania biura windykacji należności i/lub pełnomocnika w celu wyegzekwowania niezapłaconych kwot, a Nabywca zobowiązuje się te koszty pokryć na podstawie faktury wystawionej przez PerkinElmer.

8. GWARANCJA: PerkinElmer zapewnia, że usługi przez niego świadczone w ramach Umowy będą pod każdym istotnym względem zgodne z ogólnie przyjętymi standardami branżowymi obowiązującymi w czasie i miejscu ich wykonania. Roszczenia gwarancyjne muszą być zgłoszone przez Nabywcę w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od wykonania Usług. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PERKINELMER NIE SKŁADA ŻADNYCH INNYCH ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZAPEWNIEŃ UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ SWOICH UMÓW I ICH PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM, WSZYSTKIE INNE ZAPEWNIENIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, DOTYCZĄCE DOSTAW LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PERKINELMER NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA ZAPEWNIENIA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE PONOWNE WYKONANIE USŁUG W ODPOWIEDNIM TERMINIE ALBO OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA PROPORCJONALNIE ZA NIEWYKONANĄ USŁUGĘ, CO NALEŻY DO WYŁĄCZNEJ DECYZJI PERKINELMER. INNE ROSZCZENIA Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W TYM ROSZCZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI NABYWCY NIE PRZYSŁUGUJĄ.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PERKINELMER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE LUB KARNE (W TYM UTRATĘ MOŻLIWOŚCI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW) W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI, LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI PERKINELMER ZOSTANIE POINFORMOWANY Z WYPRZEDZENIEM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, JAKAKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ PERKINELMER POWSTAŁA W ZWIAZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI LUB W INNY SPOSÓB) BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ NABYWCĘ ZA ZAMÓWIONĄ UMOWĘ, A ROSZCZENIA NABYWCY W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDĄ OGRANICZONE DO TEJ KWOTY. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy niepodlegającej wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych oraz odpowiedzialności za szkodę, którą PerkinElmer może wyrządzić Nabywcy umyślnie.

10. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE: Pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez PerkinElmer w celu wykonania Umowy należy do obowiązków Nabywcy, o ile Oferta PerkinElmer nie stanowi inaczej. „Materiały eksploatacyjne” obejmują bez ograniczeń zwykłe i zwyczajowe części, i inne PerkinElmer, które z natury lub ze względu na zamierzone wykorzystanie podlegają normalnemu zużyciu podczas użytkowania aparatury, oraz te, które są wymienione w odpowiedniej instrukcji obsługi aparatury

11. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM: PerkinElmer nie składa żadnych oświadczeń, że świadczone przez niego Usługi będą spełniać lub zaspokajać standardy jakiegokolwiek organu rządowego. Nabywca zgadza się, że to on jest odpowiedzialny za zapewnienie, że takie Usługi są odpowiednie do spełnienia jego wymagań regulacyjnych lub certyfikacyjnych oraz że wszelkie wymagania wszelkich organów rządowych lub innych organizacji są obowiązkiem Nabywcy.

12. POUFNOŚC: Nabywca zachowa w tajemnicy i nie ujawni oraz zapewni, że jego pracownicy zachowają w tajemnicy i nie ujawnią, żadnych informacji o charakterze poufnym ujawnionych przez PerkinElmer, w tym bez ograniczeń, wytycznych serwisowych i związanych z nimi materiałów, projektów i rysunków, pisemnych lub ustnych instrukcji, metod, procesów, aparatur, know-how, kodów oprogramowania oraz innych podobnych danych i wiedzy. Informacje poufne obejmują również informacje, które bez względu na sposób oznaczenia i transmisji zostałyby uznane za informacje, które Nabywca mógłby w uzasadniony sposób uznać za informacje poufne firmy PerkinElmer.

13. OKOLICZNOŚCI POZOSTAJĄCE POZA KONTROLĄ: PerkinElmer nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w zakresie spowodowanym okolicznościami pozostającymi poza jego kontrolą, w tym m.in. działaniem siły wyższej, strajkami, lokautem, zamieszkami, działaniami wojennymi, epidemiami, awariami linii komunikacyjnych i awariami zasilania. Ponadto, PerkinElmer nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu Usług spowodowane działaniami lub zaniechaniami Nabywcy.

14. CESJA, PRAWO WŁAŚCIWE, MIEJSCE: Prawa i obowiązki wynikajace z niniejszej Umowy lub Planu Usług nie podlegają cesji ani innemu przeniesieniu przez Nabywcę. Niniejsza Umowa oraz wszelkie podstawowe Plany Usług podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory wynikające lub powstałe w związku z Umową będa rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę PerkinElmer.

15. ZMIANY, CAŁOŚĆ UMOWY, KLAUZULA SALWATORYJNA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważnośc, podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela PerkinElmer i Nabywcy. Niniejsza Umowa wraz z Ofertą PerkinElmer dotyczącą Usług i Opisu Usług, o ile takie istnieją, , stanowi całość umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do uregulowań zawartych w niniejszej Umowie. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy nie zostanie naruszona.

Updated on February, 2022.