Skip to main content

Sweden - Terms & Conditions of Service

 1. Avtalsvillkor Dessa allmänna tjänstevillkor (”Avtalet”) reglerar alla beställningar av tjänster (”Tjänster”) som tillhandahålls kunden (”Kunden”) av PerkinElmer och har företräde framför alla förtryckta, standardiserade eller andra villkor som anges i (i) Kundens köporder eller annat dokument för beställning av tjänst, och/eller (ii) någon tredje parts upphandlingsplattform, vilka härmed avvisas och är ogiltiga. Kundens inlämning av en köporder eller annat instrument avseende köpet av Tjänster som svar på PerkinElmers offert eller uppskattning (”Offerten”) ska anses vara ett godkännande av detta Avtal med undantag för andra villkor som förekommer eller hänvisas till vid ett sådant köp eller annat instrument, såvida inte Kunden och PerkinElmer har ingått ett giltigt, aktivt, skriftligt avtal som uttryckligen föreskriver att dess villkor äger företräde framför och ersätter detta Avtal. Oaktat det ovanstående kan PerkinElmer efter eget gottfinnande komma att godkänna eller avvisa en köporder för Tjänster.
 2. Utbud av tjänster PerkinElmers tjänster utförs under standardöppettider och inbegriper, utan begränsning: (a) reparation, underhåll, förflyttning, omcertifiering, utbildning, kvalificering, teknisk support och applikationssupport samt andra tjänster för kundens instrument och enheter som tillhandahålls på tids- och materialbasis (gemensamt ”Fakturerbara tjänster”) och (b) serviceplaner som mot en fast avgift tillhandahåller underhålls- och reparationstjänster efter att tillverkarens garanti har löpt ut (“Serviceplan (er)”).
 3. Serviceplaner PerkinElmer kan komma att tillhandahålla ett dokument som beskriver utbudet i dess Serviceplan, kallat ”Beskrivning av Tjänster”, ”Alternativ för reparation i serviceplan” eller “DOS”. DOS är ett dokument som innehåller en beskrivning av Tjänsterna som en Serviceplan omfattar. DOS-dokumentet som gäller vid tidpunkten för den tillämpliga Offerten är det DOS-dokument som ska införlivas genom hänvisning i detta Avtal och styra tillhandahållandet av sådana Tjänster.
  1. Omcertifiering av instrument PerkinElmer kan komma att kräva att instrumentet omcertifieras på tids- och materialbasis som ett villkor för utförande av tjänster enligt en Serviceplan, om ett instrument inte har varit under garanti eller en Serviceplan omedelbart före servicetillfället.
  2. Tillbehör och förbrukningsvaror Serviceplaner omfattar endast PerkinElmers instrument och inga andra artiklar, såsom tillbehör eller annan kringutrustning, även om PerkinElmer tillhandahållit sådana artiklar, såvida inte annat anges i PerkinElmers Offert. PerkinElmers Serviceplaner omfattar inte byte av Förbrukningsvaror (enligt definitionen nedan).
  3. Utbildning och flyttning av instrument Serviceplaner omfattar inte Kundutbildning eller tjänster relaterade till förflyttning av instrument, såvida inte något annat särskilt anges skriftligen av PerkinElmer.
  4. Undantag Serviceplaner omfattar inte uppgradering av programvara eller inbyggda program, såvida inte något annat särskilt anges skriftligen av PerkinElmer. Vidare omfattar Serviceplaner inte byte av reservdelar, kostnader eller reparationer vid defekter eller skador som uppkommer till följd av eller i samband med (a) missbruk, felaktig användning, felaktig hantering, felaktigt eller otillräckligt underhåll, underlåtenhet att använda utrustningen i enlighet med tillämpliga specifikationer eller instruktioner, eller användning av inkompatibla lösningsmedel eller prover med instrumentet, (b) orsaker bortom PerkinElmers rimliga kontroll, inklusive och utan begränsning force majeure, spänningsfall, strömavbrott, fel eller avbrott i kommunkationslinjer eller frätande kundprover, (c) installation av programvara eller produkter som inte har tillhandahållits eller godkänts av PerkinElmer, (d) elarbeten, transport, modifiering, flytt, avinstallation, ominstallation, reparation eller service som utförs av Kunden eller andra personer än PerkinElmers personal, (e) störande aktiviteter, inklusive och utan begränsning datorvirus, hackare eller annan obehörig interaktion med instrument eller programvara som påverkar normal operativ verksamhet negativt, (f) olönsamma reparationer eller (g) åtgärder som inte vidtas av PerkinElmer. Vidare betraktas delar som kommer i kontakt med vätska, inklusive men inte begränsat till tätningar, filter, packningar, ventiler, kanyler, slangar, spetsar osv. som fuktade och ska anses vara utbytbara av användaren. Dessa omfattas därmed inte av Serviceplanen, såvida inte annat anges i PerkinElmers Offert.
  5. Giltighetstid Såvida inte något annat uttryckligen anges i Offerten eller DOS-dokumentet för den köpta Serviceplanen är giltighetstiden för en Serviceplan och detta Avtal ett (1) år, från och med det datum som PerkinElmer anger i sin Offert eller på annat sätt specificeras för Kunden. Om Kunden inte har betalat fakturor som förfallit till betalning för ett PerkinElmer-konto har PerkinElmer rätt att, efter skriftligt meddelande till Kunden, avbryta tjänsterna, kräva betalning av det förfallna beloppet enligt detta Avtal och/eller säga upp detta Avtal.
  6. Uppsägning En Serviceplan får sägas upp skriftligen av endera partnern med minst trettio (30) dagars varsel till den andra parten. Om Kunden väljer att säga upp Serviceplanen av praktiska skäl före utgången av den ska Kundens totala betalningsskyldighet till PerkinElmer enligt detta Avtal motsvara det högsta av (i) totalpriset för tjänster som faktiskt utförts och faktiska kostnader som uppstått vid service av utrustningen som omfattas av Serviceplanen, beräknat efter PerkinElmers eget gottfinnande med hjälp av dess vid tidpunkten aktuella, icke- diskonterade, fakturerbara taxor och (ii) Serviceplanens proportionellt beräknade pris från dess ikraftträdandedatum till dess upphörandedatum, plus 15 % av den totala avgiften som betalats för den underliggande Serviceplanen, för att inte överstiga det totala värdet av den underliggande Serviceplanen. Om en betalning som överstiger detta belopp görs till PerkinElmer ska PerkinElmer utfärda en kredit till Kunden som Kunden kan använda för framtida köp av instrument, förbrukningsvaror eller Serviceplaner från PerkinElmer. PerkinElmer gör inga kontantåterbetalningar vid uppsägning i förtid av en Serviceplan. Om någon av parterna bryter mot sina förpliktelser under detta Avtal ska den icke-överträdande parten skriftligen meddela den överträdande parten om sådan överträdelse och ge dem möjlighet att avhjälpa överträdelsen under en period om femton (15) arbetsdagar efter tillhandahållande av meddelandet om överträdelse. Om den överträdande parten inte avhjälper överträdelsen ska Avtalet automatiskt upphöra.
 4. Fakturerbara tjänster Fakturerbara tjänster ska utföras i enlighet med PerkinElmers Offert, som ska specificera typerna av Tjänster som ska tillhandahållas, inklusive och utan begränsning alla specifika instrument och all specifik utrustning som kräver Tjänsterna.
  1. Tjänsterna i allmänhet Fakturerbara tjänster inbegriper i allmänhet och utan begränsning reparation, oförutsedda händelser, förflyttning, kalibrering, utbildning eller andra tjänster som debiteras på tids- och materialbasis till de priser som anges i PerkinElmers Offert. Resekostnader och reserelaterade kostnader faktureras separat. Instrument som inte omfattas av en Serviceplan eller garanti och Kunds servicebegäran kommer att övervägas för PerkinElmers Fakturerbara tjänster.
  2. Tjänster som inte utförs Om inte annat anges i PerkinElmers Offert ska fakturerbara tjänster inte innefatta: (a) installation av programvara eller gränssnitt, eller användning i kombination med programvara eller produkter som inte tillhandahållits eller godkänts av PerkinElmer, (b) elarbeten, transport, modifiering, förflyttning, avinstallation eller ominstallation eller (c) uppgraderingar av programvara eller inbyggda program.
  3. Fakturering PerkinElmer fakturerar alla timmar avrundat till närmaste halvtimme. Alla delar och förbrukningsvaror som krävs för reparation faktureras till aktuellt listpris, såvida inte något annat anges i PerkinElmers Offert.
  4. Giltighetstid och uppsägning Godkännande av Kundens beställning av Fakturerbara tjänster ges i mån av tillgång och PerkinElmer kan komma att avvisa en sådan beställning av vilket skäl som helst, inklusive men inte begränsat till föråldring av instrument, tillgång på reservdelar eller instrumentets skick. Om Kunden inte har betalat fakturor som förfallit till betalning för ett PerkinElmer-konto har PerkinElmer rätt att avvisa inkommen köporder. Efter godkännandet har varje part rätt att säga upp de Fakturerbara tjänsterna med trettio (30) dagars skriftligt förhandsmeddelande till den andra parten. Om Kunden säger upp dem har PerkinElmer rätt att kräva betalning för alla Tjänster som tillhandahållits fram till datumet för uppsägningen (inklusive pågående arbete) och eventuella icke-uppsägningsbara eller återbetalningsbara kostnader som uppkommit före datumet för uppsägning.
 5. Rimliga ansträngningar PerkinElmer kommer att göra under omständigheterna rimliga ansträngningar att tillhandahålla Tjänsterna så snabbt som möjligt. Tjänsterna kommer att planeras till en tidpunkt som PerkinElmer och Kunder kommer överens om. Reservdelar och komponenter som byts ut eller på annat sätt används vid reparation av instrumentet kan vara antingen nya eller renoverade enligt PerkinElmers eget gottfinnande. Godkännande av Tjänsten görs vid utförandet. PerkinElmer kan försöka diagnostisera och lösa serviceproblem per telefon eller på elektronisk väg. Kunden måste följa problembestämningen, -lösningen och -förfarandet som PerkinElmer specificerar, och Kunden är ensam ansvarig för handlingar eller utelämnanden av Kundens slutanvändare med avseende på sådana fjärrlösningar. Om tillämpligt kan PerkinElmer komma att kräva att en viss reservdel returneras till sin depå för service eller för att underlätta problembestämning, och Kunden måste följa PerkinElmers instruktioner för retur av produkter. Underlåtenhet att installera och använda tillgänglig(a) fjärranslutningsverktyg och utrustning för direkt problemrapportering, fjärrproblembestämning och problemlösning kan resultera i förlängd svarstid och extrakostnader för Kunden.
 6. Kundens ansvar Förflyttning av instrument kan resultera i ytterligare serviceavgifter och modifierade svarstider för service och, i förekommande fall, görs i mån av tillgång. Kunden måste ta bort produkter som inte omfattas av Tjänsterna för att göra det möjligt för PerkinElmer att utföra Tjänsterna; ytterligare avgifter kan komma att debiteras för extraarbete som förorsakats av underlåtenhet att ta bort sådana produkter. Kunden är ansvarig för att upprätta ett förfarande utanför instrumentet för att rekonstruera förlorade eller ändrade Kundfiler, -data eller -program. Kunden ska meddela PerkinElmer om instrumentet används i en miljö som utgör en potentiell hälsorisk. Kunden är ansvarig för fullständig sanering av Kundens instrument eller dess komponenter och avlägsnande av radioaktiva, biologiska, giftiga eller andra farliga material eller ämnen innan PerkinElmer utför några Tjänster. PerkinElmer kan begära att Kunden uppvisar ett korrekt och fullständigt saneringsintyg.
 7. Pris och betalning Priserna exkluderar tillämplig försäljningsskatt, mervärdesskatt eller liknande skatt som kunden ska betala. Beloppet förfaller till betalning av Kunden vid mottagande av fakturan. Såvida inte PerkinElmer och Kunden skriftligen kommer överens om delbetalningsvillkor ska Kunden betala det fullständiga beloppet till det konto som anges i PerkinElmers faktura. Fakturor som inte betalas i rätt tid är föremål för det mindre av femton (15) % per år eller den högsta aktuella räntesatsen, beräknad från förfallodatumet till det datum då betalningen görs i sin helhet. Om PerkinElmer anlitar en inkassotjänst och/eller jurist för att driva in en obetald skuld kan PerkinElmer komma att debitera Kunden för, och Kunden ska betala, alla kostnader för indrivningen, inklusive, och utan begränsning, rimliga juristarvoden.
 8. Garanti PerkinElmer garanterar att de kommer att tillhandahålla tjänster åtminstone i enlighet med allmänt vedertagna standarder som gäller i branschen för instrumentreparation, vid tidpunkten och på platsen för utförandet.De lagstadgade garantirättigheterna exkluderas härmed uttryckligen. Garantianspråk måste göras inom nittio (90) dagar efter att Tjänsterna har utförts.PERKINELMER GER INGA ANDRA GARANTIER ALLS, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MED INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER SÄLJBARHET BASERAT PÅ DESS TJÄNSTER, OCH SÅDANA GARANTIER NEKAS UTTRYCKLIGEN. PERKINELMERS ENDA ANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL FÖR ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIÅTAGANDEN ÄR ÅTERUTFÖRANDE AV TJÄNSTERNA INOM EN RIMLIG TID ELLER ÅTERBETALNING AV AVGIFTEN SOM BETALATS FÖR DE UNDERMÅLIGA TJÄNSTERNA, ENLIGT PERKINELMERS EGET BEDÖMANDE. DESSA ÄR KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRDER VID GARANTIÖVERTRÄDELSER.
 9. AnsvarsbegränsningI STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG SKA PERKINELMER INTE VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDAKTLIGA ELLER BESTRAFFANDE SKADOR (INKLUSIVE MED INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV MÖJLIGHETER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER VINST) I SAMBAND MED DETTA AVTAL, TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM PERKINELMER INFORMERAS PÅ FÖRHAND OM ATT DET FÖRELIGGER EN RISK FÖR SÅDANA SKADOR. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE SKA PERKINELMERS ANSVAR I SAMBAND MED DETTA AVTAL, TJÄNSTERNA SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER PÅ ANNAT SÄTT INTE ÖVERSTIGA, OCH KUNDENS EXKLUSIVA ÅTGÄRD SKA I ALLA HÄNDELSER VARA BEGRÄNSAD TILL, BELOPPET SOM FAKTISKT BETALATS AV KUNDEN FÖR TJÄNSTERNA.
 10. Förbrukningsvaror Kostnaden för förbrukningsvaror som tillhandahålls av PerkinElmer vid utförandet av Tjänsterna är Kundens ansvar såvida inte annat anges i PerkinElmers Offert eller DOS, i förekommande fall. “Förbrukningsvaror” inbegriper, utan begränsning, PerkinElmers sedvanliga och gängse reservdelar och andra artiklar som är förbrukningsbara till sin natur eller avsedda användning, och dem som anges i det tillämpliga instrumentets handbok.
 11. Efterlevnad av lagar PerkinElmer framhåller inte på något sätt att Tjänsterna de tillhandahåller kommer att motsvara eller uppfylla någon statlig myndighets standarder. Kunden är införstådd med att det är Kundens ansvar att säkerställa att sådana Tjänster är adekvata för att uppfylla deras reglerings- eller certifieringskrav och att statliga myndigheters eller andra organisationers krav är Kundens ansvar.
 12. Sekretess Kunden kommer att sekretessbelägga och inte lämna ut, och kommer att säkerställa att dess anställda sekretessbelägger och inte lämnar ut, information av konfidentiell art som lämnas ut av PerkinElmer, inklusive och utan begränsning servicehandledning och relaterade material, designer och ritningar, skrivna och muntliga instruktioner, metoder, processer, apparater, know how, programvarukoder och andra liknande data och kunskaper. Konfidentiell information inbegriper även information som, oavsett märknings- och överföringsmetod, skulle anses vara inom ramen för information som en Kund rimligen skulle anse vara PerkinElmers konfidentiella information.
 13. Okontrollerbara omständigheter PerkinElmer är inte ansvarigt för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal i den utsträckning det orsakats av omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive utan begränsning, force majeure, strejker, lockout, upplopp, krigshandlingar, epidemier, fel i kommunikationslinjer och strömavbrott. PerkinElmer ansvarar heller inte för servicefördröjningar som orsakas av Kundens handlingar eller försummelser.
 14. Uppdrag: tillämplig lag Varken detta Avtal eller någon Serviceplan är tilldelningsbar eller på annat sätt överlåtbar av Kunden. Detta Avtal och alla underliggande Serviceplaner regleras av lagarna i Sverige, förutom dess regler för lagkonflikter, och alla tvister ska omfattas av domstolens exklusiva behörighet.
 15. Ändring: hela Avtalet Ingen ändring eller modifiering av detta Avtal ska vara bindande såvida den inte är skriftlig och undertecknad av en behörig representant för både PerkinElmer och Kunden. Detta Avtal utgör tillsammans med PerkinElmers Offert för Tjänsterna och PerkinElmers DOS, om tillämpligt, hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet häri. I den utsträckning som en bestämmelse i detta Avtal fastställs vara olaglig eller inte verkställbar förblir resten av detta Avtal giltigt och i kraft.

Updated on December, 2020.