Skip to main content

Belgium (NL) - Terms & Conditions of Service

 1. Voorwaarden van de overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden (“Overeenkomst”) zijn van toepassing op alle bestellingen voor services (“Services”) die door PerkinElmer aan de Klant (“Klant”) worden geleverd en prevaleren boven alle voorgedrukte, standaard of andere voorwaarden uiteengezet in (i) de inkooporder van de Klant of enig ander document voor het bestellen van Services, en/of (ii) een inkoopplatform van een derde partij, die hierbij worden afgewezen en ongeldig zullen zijn. Het indienen door de Klant van een inkooporder of ander instrument met betrekking tot de aankoop van Services in reactie op de offerte of raming van PerkinElmer (de "Offerte") wordt beschouwd als aanvaarding van deze Overeenkomst met uitsluiting van alle andere voorwaarden die voorkomen in of waarnaar wordt verwezen in een dergelijke aankoop order of ander instrument, tenzij de Klant en PerkinElmer een geldige, actieve, schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan waarin uitdrukkelijk is bepaald dat die voorwaarden voorrang hebben op de voorwaarden van deze Overeenkomst en deze vervangen. Niettegenstaande het voorgaande kan PerkinElmer naar eigen goeddunken een inkooporder voor Services accepteren of weigeren.
 2. Serviceaanbod. Het dienstenaanbod van PerkinElmer wordt uitgevoerd tijdens de gewone kantooruren en omvat zonder beperking: (a) reparatie, onderhoud, verplaatsing, hercertificering, training, kwalificatie, technische en toepassingsondersteuning en andere diensten voor de instrumenten en apparaten van de Klant die worden geleverd op basis van tijd en materiaal (gezamenlijk "Factureerbare Services"); en (b) Serviceplannen die onderhouds- en reparatieServices na de fabrieksgarantie bieden tegen een vaste vergoeding (“Serviceplan(nen)”).
 3. Serviceplannen. PerkinElmer kan een document verstrekken waarin het aanbod van het Serviceplan wordt beschreven, waarnaar wordt verwezen als een "Beschrijving van Services," "Opties voor Servicereparatieplan" of "DOS". De DOS is een document dat een beschrijving bevat van de Diensten die onder een Serviceplan vallen. De DOS die van kracht is op het moment van de toepasselijke Offerte, indien die er is, is de DOS die door verwijzing zal worden opgenomen in deze Overeenkomst en die de levering van dergelijke Services zal regelen.
  1. Hercertificering van instrumenten. PerkinElmer kan hercertificering van instrumenten eisen op basis van tijd en materiaal als voorwaarde voor het uitvoeren van Services onder een Serviceplan, als een instrument niet onder de garantie of een Serviceplan viel onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van de Services.
  2. Accessoires & verbruiksartikelen. Serviceplannen dekken alleen PerkinElmer-instrumenten en omvatten geen andere items, zoals accessoires of andere hulpapparatuur, zelfs als PerkinElmer dergelijke items heeft geleverd, tenzij anders vermeld in de offerte van PerkinElmer. De serviceplannen van PerkinElmer dekken de vervanging van verbruiksartikelen (zoals hierna gedefinieerd) niet.
  3. Training & verplaatsing van instrumenten.Serviceplannen omvatten geen training voor Klanten of diensten met betrekking tot de verplaatsing van instrumenten, tenzij PerkinElmer dit specifiek schriftelijk anders vermeld.
  4. Uitsluitingen.Serviceplannen omvatten geen software- of firmware-upgrades, behalve waar deze specifiek zijn opgenomen in de offerte van PerkinElmer of de toepasselijke DOS, indien die aanwezig is. Daarenboven omvatten serviceplannen geen vervanging van onderdelen, kosten of reparaties voor defecten of schade die voortkomen uit of verband houden met (a) misbruik, fout gebruik, verkeerde handelingen, onjuist of onvoldoende onderhoud, het niet bedienen van apparatuur in overeenstemming met de van toepassing zijnde specificaties of instructies, of het gebruik van het instrument met incompatibele oplosmiddelen of monsters; (b) oorzaken die buiten de redelijke controle van PerkinElmer liggen, inclusief, maar niet beperkt tot, natuurrampen, stroompieken of stroomstoringen, storingen of onderbrekingen in communicatielijnen, of corrosieve monsters van de Klant; (c) installatie van software of interfaces, of gebruik in combinatie met software of producten die niet zijn geleverd of geautoriseerd door PerkinElmer; (d) elektrische werkzaamheden, transport, modificatie, verplaatsing, de-installatie, herinstallatie, reparatie of service, uitgevoerd door de Klant of door andere personen dan door personeel geautoriseerd door PerkinElmer; (e) invasieve activiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot computervirussen, hackers of andere ongeoorloofde interacties met instrumenten of software die de normale werking nadelig beïnvloeden; (f) onrendabele reparaties, of (g) handelingen die niet door PerkinElmer zijn uitgevoerd. Verder worden onderdelen die in contact komen met een vloeistof, inclusief maar niet beperkt tot afdichtingen, filters, pakkingen, kleppen, spuiten, slangen, tips, enz., als bevochtigd beschouwd en worden ze geacht door de gebruiker te kunnen worden vervangen en zijn deze niet gedekt door een Serviceplan, tenzij anders vermeld in de offerte van PerkinElmer.
  5. Looptijd.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Offerte of onder de DOS van het aangekochte Serviceplan, is de looptijd van een Serviceplan en van deze Overeenkomst één (1) jaar, ingaande op de datum die door PerkinElmer in de Offerte is aangegeven of die op een andere manier aan de Klant is gespecificeerd. Als de Klant achterstallig is met betrekking tot facturen betreffende om het even welke account bij PerkinElmer, kan PerkinElmer, na schriftelijke kennisgeving aan de Klant, Services opschorten, betaling eisen voor het saldo dat krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is en/of deze Overeenkomst beëindigen.
  6. Beëindiging. Een Serviceplan kan door beide partijen worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij ten minste dertig (30) dagen van te voren; op voorwaarde echter dat de Klant ervoor kiest om voor zijn gemak het Serviceplan te beëindigen vóór het einde van de looptijd van een dergelijk serviceplan, de totale betalingsverplichting van de Klant aan PerkinElmer onder deze Overeenkomst zal gelijk zijn aan het hoogste van (i) de totale prijs van de daadwerkelijk uitgevoerde services en de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt voor het onderhoud van de gedekte apparatuur onder het Serviceplan, berekend naar eigen goeddunken van PerkinElmer met behulp van de dan geldende, niet-gedisconteerde factureerbare tarieven, of (ii) de pro rata prijs van het Serviceplan vanaf de ingangsdatum tot de datum van beëindiging, plus 15% van de totale vergoeding betaald voor het onderliggende Serviceplan, om de totale waarde van het onderliggende Serviceplan niet te overschrijden. Als een betaling aan PerkinElmer hoger dan dit bedrag wordt gedaan, zal PerkinElmer de Klant een tegoed verstrekken dat de Klant kan gebruiken voor toekomstige aankopen van instrumenten, verbruiksartikelen of Serviceplannen bij PerkinElmer. PerkinElmer biedt geen contante terugbetalingen voor de vroegtijdige annulering van een Serviceplan. Als een van beide partijen zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, zal de niet-inbreukmakende partij de in gebreke blijvende partij schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke schending, en van de mogelijkheid om een dergelijke schending te herstellen gedurende een periode van vijftien (15) werkdagen na de kennisgeving van schending . Indien de overtredende partij dit niet herstelt, wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd.
 4. Factureerbare services. Factureerbare services worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte van PerkinElmer waarin de soorten services worden gespecificeerd die moeten worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot alle specifieke instrumenten en apparatuur die de services vereisen.
  1. Services algemeen. Factureerbare Services omvatten in het algemeen, maar zijn niet beperkt tot, reparaties, incidentele Services, verplaatsingen, kalibratie, training of andere Services die in rekening worden gebracht op basis van tijd en materiaal tegen de tarieven die zijn gespecificeerd in de offerte van PerkinElmer. Eventuele reis- en reisgerelateerde kosten worden apart gefactureerd. Instrumenten die niet worden gedekt door een Serviceplan of garantie en serviceverzoeken van de Klant zullen in aanmerking komen voor factureerbare services van PerkinElmer.
  2. Niet uitgevoerde services. Tenzij anders vermeld in de offerte van PerkinElmer, omvatten factureerbare services het volgende niet: (a) installatie van software of interfaces, of gebruik in combinatie met software of producten die niet zijn geleverd of geautoriseerd door PerkinElmer; (b) elektrische werkzaamheden, transport, modificatie, verplaatsing, de-installatie of herinstallatie; of (c) software- of firmware-upgrades.
  3. Facturatie. PerkinElmer factureert alle uren naar boven op het dichtstbijzijnde halfuur afgerond. Alle onderdelen en verbruiksartikelen die nodig zijn voor reparaties worden gefactureerd aan de dan geldende catalogusprijs, tenzij anders vermeld in de offerte van PerkinElmer.
  4. Looptijd & Beëindiging. Acceptatie van de inkooporder van de Klant voor factureerbare services is afhankelijk van de beschikbaarheid, en PerkinElmer kan een dergelijke bestelling om welke reden dan ook weigeren, inclusief maar niet beperkt tot de veroudering van het instrument, de beschikbaarheid van onderdelen of de staat van het instrument. Als de Klant achterstallig is met betrekking tot facturen met betrekking tot om het even welke account bij PerkinElmer, kan PerkinElmer elke ingediende inkooporder weigeren. Eens geaccpteerd kan elke partij de factureerbare services beëindigen met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij dertig (30) dagen voorafgaande de beëindiging, op voorwaarde echter dat, indien opgezegd door de Klant, PerkinElmer het recht heeft om de betaling te vorderen voor alle services die zijn verleend tot en met de datum van beëindiging (inclusief voor onderhanden werk), en voor alle niet-opzegbare of terugbetaalbare kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt vóór de datum van beëindiging.
 5. Redelijke inspanningen. PerkinElmer zal onder de gegeven omstandigheden redelijke inspanningen leveren om de services zo snel mogelijk te leveren. De services worden gepland op een door PerkinElmer en de Klant onderling overeengekomen tijdstip. Onderdelen en componenten die zijn vervangen of op een andere manier zijn gebruikt bij de reparatie van het instrument kunnen naar goeddunken van PerkinElmer nieuw of gereviseerd zijn. Acceptatie van de service vindt plaats na uitvoering. PerkinElmer kan proberen om serviceproblemen telefonisch of elektronisch te achterhalen en op te lossen. De Klant moet de probleemvaststelling, oplossing en procedure volgen die PerkinElmer specificeert, en de Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het handelen of nalaten te handelen door eindgebruikers van de Klant met betrekking tot dergelijke oplossingen op afstand. Indien van toepassing, kan PerkinElmer eisen dat een specifiek onderdeel naar haar depot wordt geretourneerd voor service of om te helpen bij het vaststellen van het probleem en moet de Klant de instructies van PerkinElmer volgen over hoe de retour moet gebeuren. Falen de beschikbare tools en apparatuur voor externe connectiviteit voor directe probleemrapportage, probleembepaling en oplossing op afstand te installeren en te gebruiken kan leiden tot een langere reactietijd en extra kosten voor de Klant.
 6. Verantwoordelijkheden van de Klant. Verplaatsing van instrumenten kan extra servicekosten of gewijzigde serviceresponstijden veroorzaken, en indien verplaatst, zal de service afhankelijk zijn van beschikbaarheid. De Klant moet, om PerkinElmer in staat te stellen services uit te voeren, producten verwijderen die niet in aanmerking komen voor service, en PerkinElmer kan extra kosten in rekening brengen voor extra werk dat wordt gemaakt als gevolg van het niet verwijderen van dergelijke producten. De Klant is verantwoordelijk voor de handhave van een procedure buiten het instrument om verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's van de Klant te reconstrueren. De Klant zal PerkinElmer op de hoogte stellen als het instrument wordt gebruikt in een omgeving die een potentieel gevaar voor de gezondheid oplevert. De Klant is verantwoordelijk voor het volledig ontsmetten van het instrument van de Klant of de onderdelen ervan van radioactieve, biologische, giftige of andere gevaarlijke materialen of stoffen voordat PerkinElmer services uitvoert. PerkinElmer kan van de Klant vereisen dat een nauwkeurig en ingevuld decontaminatiecertificaat wordt ingediend.
 7. Prijs & betaling. De prijzen zijn exclusief toepasselijke door de Klant te betalen verkoopbelasting, omzetbelasting of soortgelijke belasting. Betaling door de Klant is verschuldigd na ontvangst van de factuur. Tenzij betalingsvoorwaarden in termijnen schriftelijk zijn overeengekomen tussen PerkinElmer en de Klant, zal de Klant de volledige betaling maken aan het adres dat op de factuur van PerkinElmer staat vermeld. Voor facturen die niet tijdig worden betaald, is het laagste van vijftien procent (15%) per jaar of de maximaal geldende wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de datum van achterstalligheid tot de datum van volledige betaling. Als PerkinElmer een incassobureau en/of advocaat inschakelt om onbetaalde bedragen te innen, mag PerkinElmer de Klant factureren voor incassokosten, en de Klant zal deze betalen, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria.
 8. Garantie. PerkinElmer garandeert dat het services ten minste zal verlenen in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen die gelden in de instrumentreparatie-industrie, op het tijdstip en de plaats van uitvoering.De statutaire garantierechten worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Garantieclaims moeten binnen negentig (90) dagen nadat de services zijn uitgevoerd worden ingediend. PERKINELMER GEEFT GEEN ENKELE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID MET BETREKKING TOT HAAR DIENSTEN, WELKE GARANTIES UITDRUKKELIJK ZIJN VERWORPEN. DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN PERKINELMER ONDER DEZE OVEREENKOMST VOOR GARANTIEBREUK IS HET OPNIEUW UITVOEREN VAN DE SERVICES BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN OF DE TERUGBETALING VAN DE BETAALDE VERGOEDING VOOR DE ONDEUGDELIJKEAT THE OPTION OF DIENSTEN, NAAR KEUZE VAN PERKINELMER. DIT ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN DE KLANT VOOR EEN GARANTIEBREUK.
 9. Beperking van aansprakelijkheid. NAAR DE VOLLEDIGE STREKKING VAN DE WET, ZAL PERKINELMER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE of punitieve SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VERLIES VAN OPPORTUNITEIT, VERLIES VAN DATA, VERLIES VAN GEBRUIK, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST) IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, de geleverde diensten OF ANDERSZINS, ZELFS ALS PERKINELMER VOORAF WORDT OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, zal de aansprakelijkheid van PerkinElmer in VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, de geleverde services OF ANDERSZINS NIET hoger zijn dan, en het exclusieve verhaal van de KLANT zal in ieder geval beperkt zijn tot, het bedrag dat daadwerkelijk door de Klant is betaald VOOR DE SERVICES.
 10. Verbruiksartikelen. De kosten van de verbruiksartikelen die door PerkinElmer worden geleverd bij het uitvoeren van de services zijn de verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij anders vermeld in de offerte van PerkinElmer of het DOS indien van toepassing. “Verbruiksartikelen” omvatten, zonder beperking, de normale en gebruikelijke onderdelen, benodigdheden en andere items van PerkinElmer die door hun aard of bedoeld gebruik verbruiksartikelen zijn, en die in de betreffende gebruikershandleiding van het instrument worden vermeld.
 11. Naleving van de wetgeving. PerkinElmer geeft geen garantie dat de door haar geleverde diensten zullen voldoen aan de normen van een overheidsinstantie of die bevredigen. De Klant stemt ermee in dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om ervoor te zorgen dat dergelijke services geschikt zijn om te voldoen aan zijn wettelijke of certificeringsvereisten en dat alle vereisten van een overheidsinstantie of andere organisatie de verantwoordelijkheid van de Klant zijn.
 12. Vertrouwelijkheid. De Klant zal vertrouwelijkheid behouden en geen informatie van vertrouwelijke aard die door PerkinElmer is bekendgemaakt onthullen, en ervoor zorgen dat zijn werknemers vertrouwelijkheid behouden over, inclusief maar niet beperkt tot, servicerichtlijnen en verwante materialen, ontwerpen en tekeningen, schriftelijke of mondelinge instructies, methodes, processen, apparaten, knowhow, softwarecodes en andere soortgelijke gegevens en kennis. Vertrouwelijke informatie omvat ook informatie die, ongeacht de markering en overdrachtsmethode, zou worden beschouwd als informatie die een Klant redelijkerwijs als vertrouwelijke informatie van PerkinElmer zou beschouwen.
 13. Overmacht. PerkinElmer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst voor zover veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot, natuurrampen, stakingen, uitsluitingen, rellen, oorlogshandelingen, epidemieën, communicatiestoringen, en stroomstoringen. Ook is PerkinElmer niet verantwoordelijk voor vertragingen in de service die worden veroorzaakt door het handelen of nalatigheid van de Klant.
 14. Toewijzing; Toepasselijk recht. Noch deze Overeenkomst, noch enig Serviceplan is toewijsbaar of anderszins overdraagbaar door de Klant. Op deze overeenkomst en alle ondeliggende dienstverleningsplannen is het Belgisch recht van toepassing, exclusief de regels inzake wetsconflicten, en alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
 15. Aanpassingen; Volledige overeenkomst. Geen enkele aanpassing of wijziging van deze Overeenkomst is bindend tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van zowel PerkinElmer als van de Klant. Deze overeenkomst, samen met de offerte van PerkinElmer met betrekking tot de services en het eventuele DOS van PerkinElmer, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hierin. Voor zover een bepaling van deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.
 16. Updated on December, 2020.